W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych – tzw. RODO – przekazujemy Państwu podstawowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Tłumacz Przysięgły j. francuskiego i niemieckiego Leszek Nowak
TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE LESZEK NOWAK
NIP: 967-015-62-81
REGON: 091376823
ul. Sułkowskiego 13/18, 85-634 Bydgoszcz

W przypadku tłumaczenia przysięgłego: podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do repertorium, czyli rejestru czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów dot. obowiązku prowadzenia i archiwizowania repertorium tłumacza przysięgłego (art. 22. w/w ustawy).

Podanie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby kontaktu w trakcie realizacji zlecenia i Państwa identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia. Zapobiegnie to przekazanie dokumentów osobie nieuprawnionej oraz umożliwi ewentualnie odesłanie nieodebranych dokumentów. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Mogą być one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez trzy lata(okres odpowiedzialności zawodowej) od dnia odbioru tłumaczenia na okoliczność ewentualnych reklamacji lub zapytań ze strony organów wymiaru sprawiedliwości. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

W przypadku dokumentów zawierających słownictwo specjalistyczne, np. dokumentacji medycznej lub technicznej, Państwa dane oraz dokumenty mogą zostać ujawnione innym administratorom (firmom specjalizującym się w tego rodzaju tłumaczeniach). W takim przypadku poinformujemy Państwo o tym, Państwa dane zostaną przez nas usunięte, a obowiązek informacyjny przejdzie na innego administratora.

W przypadku, gdy życzysz sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Państwo taki obowiązek. Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Macie Państwo prawo żądać od administratora:

  • dostępu do dotyczących Państwo danych,
  • dostarczenia kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiesz sprzeciw, o którym mowa niżej.

Macie Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.